Jakie są normy dotyczące rusztowań?

rusztowanie

Rusztowania są podstawowym wyposażeniem podczas wykonywania prac budowlanych i remontowych, które muszą być prowadzone na wysokości. Ich konstrukcja zapewnia nie tylko właściwą stabilność i umożliwia swobodny dostęp do obszaru, w którym mają być prowadzone roboty, ale także gwarantuje wysoki poziom bezpieczeństwa zarówno dla pracowników, jak i osób znajdujących się w pobliżu. Prawidłowy poziom ochrony mogą jednak zaoferować wyłącznie te rusztowania, które odpowiadają wymaganiom określonym w obowiązujących przepisach. Przyjrzymy się bliżej warunkom, jakie muszą spełnić rusztowania oraz normom, które ich dotyczą.

Przepisy związane z bezpieczeństwem eksploatacji rusztowań

Wykonywanie prac na wysokości wiąże się z podwyższonym ryzykiem wypadku, urządzenia, które są przy nich używane, muszą dawać gwarancję, że zostały wyprodukowane i zmontowane, tak, by w maksymalnym stopniu ograniczać potencjalne niebezpieczeństwo. W przypadku rusztowań najważniejszymi regulacjami, które ich dotyczą, są wydane na podstawie Kodeksu pracy Rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, a także norma PN-EN 12810 „Rusztowania elewacyjne z elementów prefabrykowanych” oraz PN-EN 12811 „Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy”. Potwierdzeniem faktu, że konkretne rusztowanie odpowiada warunkom określonym w normie, jest jego deklaracja zgodności wystawiona przez producenta. Możliwe jest także uzyskanie certyfikatu zgodności wydawanego przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego (IMBiGS).

Jakie są procedury związane z użytkowaniem rusztowań?

Każde rusztowanie, które będzie rozstawione na placu budowy lub w innym miejscu wykonywania prac na wysokości powinno posiadać kompletną dokumentację techniczno-ruchową (DTR), a w jej ramach instrukcję montażu oraz zasady eksploatacji. Zgodnie z przepisami rusztowanie może rozstawić wyłączenie ekipa posiadająca uprawnienia montera rusztowań wydawane przez IMBiGS. Po prawidłowym zmontowaniu konstrukcji niezbędne będzie jej odebranie, które musi zostać potwierdzone podpisanym protokołem odbioru technicznego lub wpisem w dzienniku budowy. Eksploatacja rusztowania wymaga też jego okresowych przeglądów – codziennych oraz wykonywanych co 10 dni, a także doraźnych np. po przerwie.